Cyngor & Canllawiau COVID-19

Updated 15th May 2021

Yn dilyn y llacio o gyfyngiadau yng Nghymru ddoe gan Lywodraeth Cymru, mae Bandiau Pres Cymru yn gallu cyflwyno arweiniad ffurfiol ar gyfer ymarferion dan do wrth gadw pellter cymdeithasol ar gyfer bandiau llawn (hyd at 30 o bobl) yng Nghymru o ddydd Llun 17 Mai.

Mae chwarae offerynnau pres, yn enwedig mewn grwpiau, yn cael ei ystyried i fod yn weithgaredd risg uwch. Mae hyn oherwydd y potensial ar gyfer cynhyrchu defnynnau ac erosol a’r absenoldeb ar hyn o bryd o ddadansoddiad gwyddonol i asesu’r risg benodol. Gan ystyried hyn, mae Bandiau Pres Cymru yn awgrymu bod pob un o’i bandiau sy’n aelodau yn asesu’r risgiau yma a sut i’w lliniaru:

CYN YMARFER:

 • Ardal ymarfer yn cael ei wirio i sicrhau’r gallu cynnal pellter cymdeithasol 2m.
 • Ystyriwch yn ofalus ansawdd yr awyru sydd ar gael, yn ddelfrydol trwy systemau mecanyddol ond hefyd trwy agor ffenestri a drysau.
 • Gwybodaeth gyswllt grŵp wedi’i chasglu a’i choladu ymlaen llaw i’w dracio ac olrhain.
 • Gofynnodd y mynychwyr i beidio â mynychu os oes unrhyw debygolrwydd fod ganddyn COVID-19.
 • Gwneud mynychwyr yn ymwybodol nad yw presenoldeb yn orfodol i leddfu’r pwysau ar aelodau.
 • Pob cadair a stondinau cerddoriaeth i’w gosod allan a’u lanhau cyn i’r chwaraewyr gyrraedd (gall mynychwyr ddewis dod â’u stondin gerddoriaeth eu hunain lle bo hynny’n bosibl).

 

WRTH GYRRAEDD:

 • Dylai mynychwyr gyrraedd ar wahân ac osgoi unrhyw ymgynnull diangen – gan symud yn syth i’w sedd.
 • Dylai mynychwyr i gyd diheintio dwylo cyn mynd i mewn neu wrth fynd i mewn, gyda glanweithydd ar gael yn y lleoliad.
 • Dylai mynychwyr gyrraedd yn gwisgo mwgwd (oni bai eu bod wedi’u heithrio’n feddygol), gan dynnu’r mwgwd i chwarae yn unig.
 • Rydym yn awgrymu polisi lle mae mynychwyr yn cyflwyno cadarnhad o brawf negyddol neu fod tymheredd yn cael ei gymryd cyn ymarfer, er mwyn cynyddu hyder.

 

YN YSTOD YMARFER:

 • Defnyddiwch leoli ochr yn ochr (yn hytrach nag wyneb yn wyneb) lle bynnag y gallu.
 • Sicrhau pellter cymdeithasol o 2 fetr rhwng chwaraewyr ac unrhyw bobl eraill (fel y – arweinydd).
 • Rhaid gwisgo mwgwd tu mewn ar bob amser pryd rydych ddim yn chwarae (Mae hyn yn cynnwys offerynnau taro ac arweinwyr).
 • Annog gofalu arbennig o lanhau poeri ac anweddo offerynnau i atal y lledaeniad defnynnau. Aelodau i ddod â’u lliain eu hunain, wedi’i gynnwys mewn bag diddos.
 • Ceisiwch osgoi rhannu offer (fel mutes, ffyn taro ac ati).
 • Awgrymu egwyl awyru ar gyfer ymarferion hirach.

 

AR ÔL YMARFER:

 • Ni ddylai mynychwyr helpu i bacio cadeiriau a standiau i ffwrdd – dylai hyn gael ei wneud gan un person unwaith y bydd y mynychwyr wedi clirio’r ardal ymarfer. Gellid labelu seddi gydag enwau chwaraewyr os a lle bo hynny’n bosib.
 • Ar ôl gadael, dylai’r person olaf ddiheintio arwynebau cyswllt fel switshis golau a dolenni drysau.
 • Sicrhau bod polisi clir ar gyfer rheoli unigolyn positif COVID-19, a chadw at hunan-ynysu, profion, dracio, amddiffyn canllawiau a gofynion adrodd Llywodraeth Cymru.

 

PWYNTIAU ERALL I’W NODI:

 • Er y caniateir ymarfer dan do mewn grwpiau o hyd at 30 o bobl, cynhaliwch ymarferion lleoedd awyr agored lle bo hynny’n bosibl.
 • Rydym yn awgrymu penodi ‘swyddog COVID-19’ i gymryd cyfrifoldeb am sicrhau arfer da ar bob amser, gan gynnwys yr asesiad risg a sicrhau bod y mesurau lliniaru priodol mewn lle.

 

Atgoffir yr aelodau bod y wybodaeth hon at ddibenion arweiniad yn unig ac y gellir dod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am gyfyngiadau o wefan Llywodraeth Cymru.

I ddarganfod mwy am yr argymhellion yng Nghymru ar gyfer ymarferion, perfformio a chymryd rhan yn y celfyddydau perfformio, ewch i: https://llyw.cymru/ymarfer-perfformio-chymryd-rhan-yn-y-celfyddydau-perfformio-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-0